Společnost Jež – kamenické práce, spol. s r.o.., IČO: 28228316, se sídlem Karlštejnská 82, 267 12 Loděnice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 133847, provozovatel webových stránek www.janjez.cz (dále jen „Internetové stránky“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností Jež – kamenické práce, spol. s r.o. považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost Jež – kamenické práce, spol. s r.o. prioritou.

Společnost Jež – kamenické práce, spol. s r.o. je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Jež – kamenické práce, spol. s r.o. na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetových stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti Jež – kamenické práce, spol. s r.o.

Zpracovávané osobní údaje

Společnost Jež – kamenické práce, spol. s r.o. je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

 • Jméno, příjmení plnění smluvního vztahu, zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností
 • Adresa plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností
 • Číslo účtu plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely
 • Čas a datum plnění smluvního vztahu, , zajištění ochrany zdraví a majetku, plnění ostatních zákonných povinností
 • , DIČ plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností
 • E-mail plnění smluvního vztahu, zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Jež – kamenické práce, spol. s r.o., účetní a daňové účely, zajištění ochrany zdraví a majetku, plnění ostatních zákonných povinností
 • Telefon plnění smluvního vztahu, zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Jež – kamenické práce, spol. s r.o., plnění ostatních zákonných povinností

Osobní údaje jsou společností Jež – kamenické práce, spol. s r.o. zpracovávány manuálně, nejsou zpracovávány automaticky

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností Jež – kamenické práce, spol. s r.o. zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb. Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  zlepšuje kvalitu svých služeb (webové stránky, soutěže, apod.).
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  (Firma zasílá obchodní sdělení prostřednictvím emailu)
 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

Seznam zpracovatelů

V rámci Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Jež – kamenické práce, spol. s r.o., či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Společnost Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

 • Společnosti poskytující systém pro správu účetních operací;

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

Doba uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Jež – kamenické práce, spol. s r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Plnění smluvního vztahu- v průběhu smluvního vztahu a po dobu záruční lhůty
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  do odvolání
 • Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Evidenční listy –  30 let – při žádosti o důchod je některé nutné zasílat znovu. Chyba při digitalizaci EL u ČSSZ
 • Mzdové listy –  30 let po roce, kterého se týkají (pokud jde o poživatele starobního nebo invalidního důchodu 10 let)
 • Doklady o vzniku, trvání a ukončení pracovněprávního vztahu – 30 let
 • Záznamy o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – 6 kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se záznam týká
 • Doklady z oblasti nemocenského pojištění – 10 let po roce, kterého se týkají
 • Doklady daňové (zaměstnanců) – 10 let po roce, kterého se týkají
 • Doklady týkající se srážek ze mzdy – 30 let po roce, kterého se týkají
 • Mzdové a účetní rekapitulace – 30 let

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  zpracovává osobní údaje, máte právo získat od Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Jež – kamenické práce, spol. s r.o. zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Jež – kamenické práce, spol. s r.o. opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Právo požadovat vysvětlení: v případě, že máte podezření, že Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  požadovat vysvětlení.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: v případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na výmaz: v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Jež – kamenické práce, spol. s r.o. v případě, že Jež – kamenické práce, spol. s r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Jež – kamenické práce, spol. s r.o.. Společnost Jež – kamenické práce, spol. s r.o.  si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 5. 2018.

Vážený uživateli, tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies